Financiële verantwoording

Beleidsplan Stichting Marke Twekkelo

 

Het beleidsplan van de Stichting Marke Twekkelo (RSIN nummer 858191118) ziet op de periode 2021 tot 2024. De missie en visie van de Marke ziet op het behouden van natuurgronden in Twekkelo. De ambitie is om middels het behoud van de natuurgronden het landschappelijke karakter van dit unieke Twentse landschap te borgen. De lokale verankering van de Marke is een sterk punt, de inwoners van Twekkelo zijn vanaf de eerste dag betrokken bij het initiatief en de natuurstichting is mede door hen mogelijk gemaakt. Het bestuur van de Marke wordt gevormd door inwoners van het buurtschap zelf. Het vinden van voldoende financiële dragers is een uitdaging voor de natuurstichting. Hiervoor wordt gekeken naar samenwerking met partijen die in of nabij Twekkelo ook bedrijfsmatige activiteiten ontplooien.

 

Het bestuur van de Marke Twekkelo zet zich volledig onbezoldigd en op zuiver vrijwillige basis in voor de Marke. De Marke Twekkelo beheert en onderhoudt haar natuurgronden in samenwerking met diverse vrijwilligers. Zo zijn er jaarlijkse opschoondagen, worden er wandelroutes aangelegd en beheerd en is er een nieuw voedselbos gerealiseerd. De Marke Twekkelo is mede mogelijk gemaakt door diverse donaties.

 

Financieel verslag Stichting Marke Twekkelo 2017/2018/2019/2020

 

2017 Jaar van oprichting De Stichting Marke Twekkelo is opgericht in december 2017. De stichtingskosten en oprichtingskosten zijn gefinancierd met behulp van bijdrages van de Vereniging Behoud Twekkelo en de Gereformeerde Armenstaat Twekkelo.

 

2018 Eerste aankoop natuurgronden. In 2018 vond de eerste belangrijke aankoop van natuurgronden plaats. Dit zijn de gronden gedeeltelijk langs de Twekkelerbeekweg gelegen. Deze gronden waren in bezit van de Provincie Overijssel. Ze waren ingericht als nieuwe natuur resulterende uit de Landherinrichting Enschede Zuid. De financiering van deze aankoop was mogelijk door donaties van diverse inwoners van Twekkelo en enkele betrokken personen / organisaties elders. Minimale bedrag van de donatie bedroeg € 500,-. Als bewijs van deelname aan de financiering door middel van donatie werd aan de donateur een symbolisch ‘certificaat’ verstrekt. Het was mogelijk meerdere donaties te geven waar dan ook meerdere certificaten voor werden verstrek. Er zijn in het totaal 49 symbolische certificaten uitgegeven. De opbrengst van de diverse donaties bedroeg een totaal van € 23.500,-. Daarnaast is er een donatie van de Rabobank Enschede-Haaksbergen ontvangen ter grootte van €1.500,- welke geoormerkt was voor de overdrachtskosten van de natuurgronden. De aankoop van de natuurgronden december 2018 wordt gefinancierd met behulp van de donaties en het batig saldo voortvloeiend uit de oprichting van de stichting in 2017. Het totaalbedrag in het kader van de aankoop van de natuurgronden bedroeg € 25.671,98 inclusief overdrachtskosten (€ 1.500,-).

 

 

2019 Financieel gezien zijn er weinig transacties geweest in dat jaar. Er is 1 donatie van € 500,- ontvangen en een vergoeding van Nouryon van € 568,35 vanwege de aanwezigheid van het zouthuisje op het natuurperceel van de Marke. De belangrijkste kostenpost, representatie kosten € 173,63, was het hapje en drankje van de Holting gehouden op 21 juni voor de donateurs van de Marke. 

 

2020 Ook het jaar 2020 was financieel gezien een rustig jaar. Er zijn een tweetal donaties van € 500,- per stuk ontvangen, evenals de jaarlijkse vergoeding van Nouryon. Er zijn tevens kosten gemaakt om stormschade van belendingen te vergoeden.